es ca

BASES DEL CONCURS TORNADA A L'ESCOLA 2019 ABACUS

 

Article 1          Organitzador / Durada del joc 

BIC Iberia, SAU, amb CIF A08086878 i domicili social a Tarragona, polígon industrial Entre Vies (Complex BIC), d'ara endavant la «Societat Organitzadora», engega una promoció dirigida al consumidor final que adquireixi en qualsevol establiment Abacus d'Espanya productes de BIC® que compleixin els requisits que s'indiquen a continuació.
El joc es desenvolupa entre el 20 de juny i el 30 de setembre de 2019, a les dotze de la nit.

 

Article 2          Requisits de participació

 La participació en el present concurs és oberta a les persones que compleixin els requisits següents:
- Persones majors d'edat.
- Residents a Catalunya, Illa de Mallorca o Comunitat Valenciana.
- No hi poden participar les persones que no responguin a les condicions indicades anteriorment, ni tampoc els mandataris socials i membres del personal de la Societat Organitzadora, de cap societat que la Societat Organitzadora controli, per la qual aquesta sigui controlada o sota control comú amb la Societat Organitzadora, ni cap persona implicada en la posada en marxa del joc, ni tampoc els membres de les seves famílies (ascendents i descendents). La Societat Organitzadora es reserva el dret de sol•licitar a qualsevol participant que justifiqui aquestes condicions. Qualsevol persona que no reuneixi les condicions o refusi justificar-les quedarà exclosa del joc i no podrà, en cas que guanyi, beneficiar-se del premi.
- Compra de producte i prova de compra.
La Societat Organitzadora es reserva el dret de procedir a qualsevol verificació en el marc d'aplicació d'aquest article.
No es pren en consideració cap inscripció inexacta o incomplerta, la qual cosa implica la nul•litat de la participació.


Article 3          Mecànica del joc

Les persones que hi vulguin participar han de comprar en qualsevol establiment Abacus Cooperativa de Catalunya, Illa de Mallorca o Comunitat Valenciana, un producte de la marca BIC® Kids tot conservant-ne el tiquet de compra, que és imprescindible per a què els concursants premiats puguin rebre els premis respectius.
Per participar en el concurs caldrà que els consumidors:

1.    Entrin al web promocional www.bicvueltaalcole.com i omplin les dades següents:

Nom
Cognoms
e-mail
Telèfon de contacte
Adreça
Ciutat i Codi Postal

2.    Adjuntin i carreguin a l’aplicació la fotografia del ticket de compra dels productes.

3.    Explicar-nos un propòsit per la tornada a l’escola.

En el moment del registre, es proporcionarà un número clau al participant que haurà de desar i recordar per tal de reclamar el seu premi, en cas que sigui un dels guanyadors.
En tot cas, els participants premiats han de conservar els tiquets de compra originals i trametre'ls a BIC quan els siguin requerits amb anterioritat al lliurament dels premis.
Només seran vàlides les participacions degudament formalitzades fins el 30 de setembre de 2019 i amb el tiquet de la compra feta entre el 20 de juny i el 30 de setembre de 2019.
Les frases que continguin els propòsits seran avaluadespel Departament de Màrqueting de BIC IBERIA, SAU.

 

Article 4          Descripció dels premis

Els millors 40 “propòsits de la tornada a l’escola” seran les guanyadores i s’atribuirà als respectius guanyadors una de les 40 targetes regal Abacus de cent euros (100,- €) cadascuna.


Article 5          Enviament dels premis

Els guanyadors seran contactats per correu electrònic.
Si un guanyador no es manifesta en el termini d’una setmana (7 dies) des de l'enviament del correu electrònic, el seu premi queda desert.
Els guanyadors no poden demanar el canvi del premi pel seu valor ni que aquest sigui substituït per un altre premi.
La Societat Organitzadora no pot ser considerada responsable en cas de mal funcionament d’internet, caigudes se servidor o qualsevol altre acte que posi en perill la comunicació als participants de la seva condició de guanyadors, per motius aliens a la seva voluntat.
En cas que es produeixi un fet que impossibiliti l'atribució dels premis esmentats, la Societat Organitzadora es reserva la possibilitat de substituir els lots per altres lots d'un valor, com a mínim, equivalent, sense que es pugui formular cap reclamació per aquesta raó.
Els guanyadors disposaran de 30 dies des de la data de comunicació de la seva condició de guanyadors, per a recollir els premis en la tenda Abacus on haguessin adquirit els productes BIC® Kids que els van habilitar a participar.
Qualsevol premi que no s'atorgui a causa de manca de participants o guanyadors es torna i no s'atribueix.

 

Article 6          Propietat Intel•lectual 

La reproducció, representació o explotació de la totalitat o una part dels elements (gràfics, etc.) que componen el joc, així com del lloc web, està totalment prohibida. Totes les marques simples (denominatives), figuratives, semifiguratives, grafismes i noms dels productes esmentats són marques, grafismes o noms de productes registrats pel seu propietari respectiu.
Qualsevol explotació d'aquests elements, sigui en la forma que sigui, està obligada a respectar les normes que protegeixen la propietat intel•lectual.

 

Article 7          Dades personals

Es recorda que per participar en el joc, els jugadors han de facilitar obligatòriament certes informacions personals que els concerneixen (nom i cognoms, adreça de correu electrònic i, si escau, adreça postal d'enviament). 
Aquesta recollida de dades precisa del consentiment exprés, lliure, específic, informat i inequívoc de l’interessat, que es prestarà mitjançant les aplicacions informàtiques que garanteixin la prestació del dit consentiment. Sense aquest consentiment el visitant no podrà participar en el joc.
Tanmateix es recorda als interessats que podran retirar l’esmentat consentiment en qualsevol moment, contactant amb l’empresa responsable.
D’acord amb el que s’estableix en el Reglament Europeu General de Protecció de Dades Personals 2016/679, s’informa als interessats dels següents punts:
•    La societat responsable del tractament és la Societat Organitzadora, és a dir BIC IBERIA, S.A.U., titular del NIF A-08086878, domiciliada al Pol. Ind Entrevies, s/n 43006 Tarragona.
•    La societat encarregada del tractament de les dades és la següent: Elephant Avenue & Ko, S.L.U. domiciliada a l’Avda Via Augusta, 15 – 25 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y NIF B-67184424.
•    La finalitat del tractament de les dades és la participació en el concurs i l’enviament de premis als guanyadors. Aquestes dades es conservaran durant el període de quatre (4) mesos com a màxim a comptar des de la fi del concurs per gestionar qualsevol possible reclamació o incident. 
•    Aquells interessats que hagin donat el seu consentiment exprés per a ser contactats amb posterioritat al concurs, se’ls informa que les seves dades personals només seran tractades únicament amb la finalitat de proporcionar-los informació comercial sobre productes BIC® i/o promocions de productes BIC®. En cap cas es faran tractaments per a la definició de perfils automàtics i similars. El tractament de dades es farà al màxim possible amb dades pseudomitzades. Les dades es conservaran un període de dos (2) anys a comptar des de la data en que foren aportades. Les dades personals no seran cedides ni tractades per a finalitats diferents a les descrites en aquest document.
•    Les dades personals no seran cedides ni tractades per a una finalitat diferent a l’especificada en aquest document
•    La societat responsable del tractament i la societat encarregada del tractament de les dades, disposen de les mesures materials, humanes i tècniques necessàries per tal d’assegurar la integritat i seguretat de les dades.
Els interessats podran exercir els seus drets  d’accés, rectificació, supressió, cancel•lació, limitació al tractament, oposició al tractament i portabilitat de les seves dades personals mitjançant un correu electrònic dirigit ala següent direcció de correu electrònic: lopd.biciberia@bicworld.com; o bé enviant la sol•licitud per correu postal a la següent adreça  de la Societat Organitzadora:

BIC IBERIA, S.A.U.
Departament Legal
Concurs VUELTA AL COLE ABACUS 2019
Pol. Ind. Entrevies, s/n. Complex BIC
43006 Tarragona


Article 8          Responsabilitat

La Societat Organitzadora es reserva el dret d'anul•lar, modificar, escurçar o prorrogar el present joc si circumstàncies contràries a la seva voluntat l'obliguen a fer-ho, sense que incorri per això en cap mena de responsabilitat.
La Societat Organitzadora no incorre en cap responsabilitat en cas d'incident tècnic que impedeixi la connexió del participant o que signifiqui la pèrdua, el retard o l'enviament a una adreça incorrecta o un registre incomplet de dades de correu electrònic del participant.
La Societat Organitzadora no incorre en cap responsabilitat derivada d'una informació incorrecta o inexacta que es pugui causar als usuaris del lloc web o a qualsevol equip o programa relacionat amb l'organització d'aquest joc.
La Societat Organitzadora declina tota responsabilitat en cas que el lloc web no estigui disponible durant la celebració del joc o en cas que les adreces comunicades pels participants siguin destruïdes per una causa que no li sigui imputable.
La Societat Organitzadora declina tota responsabilitat en cas d'incident relacionat amb la utilització del material informàtic del participant, del seu accés a Internet o fins i tot de qualsevol altra classe d'incident tècnic.
La participació en el joc implica el coneixement i l'acceptació de les característiques i els límits d'Internet, especialment pel que fa a les característiques tècniques, els temps de resposta per consultar, preguntar o transferir informacions, els riscos d'interrupció i, amb caràcter més general, els riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió a Internet, l'absència de protecció de determinades dades contra pertorbacions eventuals i els riscos de contaminació per eventuals virus que circulin per la xarxa. 
Els jugadors prendran les mesures apropiades per protegir les seves dades i/o programaris emmagatzemats al seu equip informàtic contra qualsevol atemptat o atac.
La Societat Organitzadora tampoc pot ser considerada responsable si, a causa d'incidents a les línies telefòniques, els participants són interromputs o la seva participació no és presa en consideració.


Article 9          Exclusió dels participants

La Societat Organitzadora es reserva el dret d'excloure del joc en qualsevol moment i sense preavís, fins i tot definitivament, qualsevol persona que adopti una actitud deslleial respecte al joc i al seu funcionament o que, amb el seu comportament fraudulent, en danyi el bon funcionament.
La Societat Organitzadora també pot anul•lar la participació o les participacions de qualsevol jugador que no hagi respectat aquest reglament. Aquesta anul•lació es pot fer en qualsevol moment i sense preavís.
S'entén que qualsevol participant que hagi resultat guanyador i no accedeixi a identificar-se en els termes de l'article 3 renuncia al premi que li hagi pogut correspondre.

 

Article 10        Acceptació – Dipòsit – Modificació de les bases

La participació en aquest concurs implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases i l'acceptació de la decisió de la Societat Organitzadora sobre qualsevol reclamació que pugui sorgir amb relació a la seva aplicació i interpretació.
Aquestes bases estan dipositades a la notaria dels Notaris de Tarragona José Manuel Valiente Cabadés i Miguel Roca Valiente (Rambla Nova 114; 1er 3a; 43001 Tarragona).
Les bases es poden trametre gratuïtament (amb reemborsament de les despeses de franqueig a simple petició a tarifa de correu ordinari no urgent) a qualsevol persona que les sol•liciti per escrit a les adreces següents:

BIC Iberia, SAU 
Vuelta al Cole Abacus 2019
Polígon Industrial Entre Vies (Complex BIC)
43006 TARRAGONA

Tanmateix els visitants trobaran una versió en format electrònic de les Bases en el lloc web www.bicvueltaalcole.com, i podran descarregar-se’n una còpia.
En cas de circumstàncies excepcionals, la Societat Organitzadora es reserva la possibilitat de modificar en qualsevol moment i totalment o parcialment aquestes bases, amb la condició d'informar-ne els participants mitjançant un anunci al lloc web, com també de dipositar la modificació o modificacions davant el notari citat anteriorment.

 

Article 11        Reclamacions        

No procedirà ni s’atendrà cap reclamació de cap mena una vegada transcorregut el termini de dos mesos des del dia de tancament del concurs.
Si les informacions comunicades pel participant no permeten informar-lo del seu premi o fer-l'hi arribar, perd la condició de guanyador i no pot fer cap reclamació.

 

Article 12        Llei aplicable i litigis

Aquest reglament es regeix per la llei espanyola.
Si una o diverses disposicions d'aquest reglament són declarades nul•les o inaplicables, les altres clàusules conserven tota la seva vigència.
Qualsevol diferència que sorgeixi amb relació a aquest joc ha de ser objecte d'un intent d'arranjament amistós. Si no hi ha acord, el litigi ha de ser sotmès a la jurisdicció competent corresponent al domicili de la Societat Organitzadora, excepte disposició contrària d'ordre públic que estableixi un altre criteri de competència.


 

En continuar navegant pel nostre lloc, vostè accepta l'ús de cookies. Utilitzem cookies amb la finalitat d'optimitzar la seva navegació pel nostre lloc web. Saber més